درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی بر اساس استانداردهای کیفی

زهرا  آذرنیوش
پنجشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی بر اساس استانداردهای کیفی

ضوابط درجه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور مبتنی بر کیفیت این واحد‌ها و نظارت بر خدمات ارائه شده، تدوین می‌شود.

اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران با هدف شناخت فرهنگ بومی هر شهر یا روستا به گردشگران شکل گرفته‌اند. ولی تیموری اقامتگاه‌های بوم‌گردی را یکی از تشکل‌های تخصصی دانست که بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان تشکیل شده و در پیش‌برد سیاست‌های کار‌ساز در حوزه اقامتگاه‌های بوم‌گردی موثر است.

تیموی اضافه کرد که با توجه به ضعف‌های موجود در زمینه زیرساخت‌های اقامتی گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی نقش موثری در این زمینه داشته‌اند. اقامتگاه‌های بوم‌گردی آینه فرهنگ بومی کشور هستند، و به دلیل همین ویژگی، مورد انتخاب گردشگران داخلی و خارجی هستند.

گردشگران امروز با گرایشات جدید در پی تعامل و ارتباط با جامعه محلی هستند تا اصالت فرهنگی و تاریخی منطقه را به معنای واقعی آن درک کنند.

تیموری تاکید کرد که در کنار اهمیت به کمیت و تعداد و تنوع اقامتگاه‌های بوم گردی، تمرکز معاونت گردشگری بر ارتقاء کیفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی است.

معاون گردشگری کشور تصریح کرد که در حال تدوین ضوابط ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر اساس ضوابط تجهیزاتی، خدماتی، استاندارهای کیفی و شاخص‌های مربوط به توسعه پایدار و دسترسی و دیگر شاخص‌ها در زمینه ایجاد و تجهیز اقامتگاه‌های بوم‌گردی در قالب یک کارگروه فنی مشترک مرکب از صاحبنظران علمی و اجرایی در کشور است.

تیموری آموزش و ظرفیت سازی در بخش نیروی انسانی فعال در حوزه اقامتگاه‌های بوم گردی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و تاکید کرد که جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی باید در برنامه‌های سازمان در این حوزه مشارکت فعال داشته باشد. وی همچنین حمایت از اهداف تخصصی تشکل‌ها و افرادی را که در حوزه گردشگری فعالیت دارند در اولویت سیاست‌های سازمان دانست و خاطرنشان کرد که این معاونت با مشورت تشکل‌های غیردولتی در چارچوب بستر قانونی ایجاد شده در برنامه ششم توسعه برنامه‌هایی را در این بخش در دستور کار قرار داده است. واگذاری امور تصدی‌گری به تشکل‌ها و ایجاد ساز و کار برای درآمدزایی پایدار برای آنها از برنامه‌های مورد نظر در این مورد است.

عکس از: محمداکبر موسوی

منبع chtn

دیدگاه