روزشمار: ۱۱ آبان؛ روز مولف

محبوبه پوریوسفی
پنجشنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۰
روزشمار: ۱۱ آبان؛ روز مولف

با هدف تشويق مولفان كتاب، از سال ۱۹۲۸ در آمريكا، یکم نوامبر هر سال روز مولف تعیین شده و برگزار می‌شود كه به تدريج ساير كشورها هم یک روز سال را به بزرگداشت مولفان و دادن جايزه به آنان اختصاص داده‌اند.

از نيمه قرن بیستم، بسياری از کشورها با هدف تسهيل امر تاليف و قراردادن وسایل تحقيق و تاليف، وام، معرفی ناشر و کمک به چاپ و توزيع اين تاليفات يک مرکز دولتی و يا نيمه‌دولتی به‌صورت كانون و انجمن در کشور خود داير كرده‌اند که زير نظر مستقيم رئيس دولت قرار دارد.

با اين که ايران در زمان خسرو انوشيروان دادگر و پس از او سامانيان یعنی ۱۱ قرن پیش که کتاب‌های آن دوره نیز در دست است، دارای چنين مراکزی بود، به نظر می‌رسد که فعلا فاقد چنين كانون مهمی باشد.

در قديم، پادشاهان و اميران مشوق و متولی امر تحقيق و تاليف بودند و هم‌اکنون جز معدودی از کشورها، دولت‌ها طبق قانون و با بودجه كافی و برنامه مدون، عهده‌دار اين وظيفه بسيار مهم و اساسی شده‌اند.

در همین روز:

  • رژيم حكومتی عثمانی از سلطنتی به جمهوری تبديل يافت و نام كشور عثمانی به تركيه تغيير کرد. (۱۳۰۲ شمسی)
  • آغاز پاكسازی آلودگی‌های جنگی خليج فارس با همكاری كشورهای منطقه (۱۳۶۷ شمسی)
  • باز پس گرفتن شهر «آمِد» از رومیان توسط دو ژنرال ايرانی (۵۷۸ ميلادی)
  • اعلان جنگ انگليس به ايران در پی تصرف هرات توسط شاه قاجار (۱۸۵۶ میلادی)
  • اعلان جنگ روسيه به امپراتوری عثمانی در آغاز جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ میلادی)
  • انقراض امپراتوری اتريش-مجارستان و اعلام نظام جمهوری در اتريش (۱۹۱۸ میلادی)
  • لغو نظام سلطنتی در تركيه توسط «آتاترک» پس از انقراض دولت عثمانی (۱۹۲۲ میلادی)
  • روز ملی «الجزاير»

دیدگاه